Het label is (mis)leidend

Bezorgd over de problemen die in her en der de zorg opduiken, is het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bezig om passende zorg te ondersteunen. Het project heet OPaZ – Ondersteuning Passende Zorg. Van daaruit wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid dat er kinderen en jongeren zijn met een dubbele diagnose (autisme en verstandelijke beperking), waarbij twijfels zijn over de verstandelijke beperking. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar niet verbale of gering sprekende kinderen en jongeren. Bij deze groep komt vaak veel leed voor en is, hoe goed bedoeld ook, de zorg mogelijk niet passend en moet er vanuit een andere visie gewerkt worden. Deze visie is gevonden in het ontwikkelingsperspectief van Martine Delfos, dat uitgaat van tegelijkertijd een versnelde en vertraagde ontwikkeling van de hersenen bij mensen met autisme vergeleken met mensen zonder autisme.

Om te onderzoeken of dit beeld herkend wordt door ouders van deze jeugdigen en door professionals heeft OpaZ een vragenlijst doen rondgaan en nodigt ouders en professionals uit om deze in te vullen.

Deze vragenlijst is te vinden op: www.vanuitautismebekeken.nl/vragenlijst-opaz